Történetünk


"A részletek alapos tanulmányozását átengedjük a történetíróknak. Magunk arra törekszünk, hogy egyszerű összefoglalást adjunk." (2Mak 2,28)


Mobirise

Solt, mint hajdani mezőváros, már az Árpád korban rendelkezett Római Katolikus templommal. E templom romjait 2006. nyarán tárták fel a régészek a kettős sánccal védett Tételhegyen.
A város az Árpád kortól a Kalocsa-Bácsi érsekséghez tartozott az 1500-as évek elejéig. Korabeli írások esperesi székhelyként is említik. A 16. sz. elején került a váci egyházmegyéhez. Egy 1510-ből való térképen jól láthatóan ábrázolták Solt templomát is. Az 1526. évi mohácsi csata után bekövetkező török hódítástól kezdve a katolikus papság egyre inkább utánpótlás nélkül maradt.

A reformáció terjedésével aztán a 17. sz. elejére csaknem eltűnt. Solton is, akár más településen, református lelkészt szerződtettek, hogy legyen, aki keresztel és eltemeti a halottakat. Nekik az 1750-es évek elején készült el a mai szép templomuk. Ekkorra a katolikus templom már teljesen romokban volt. A solti hívek gondozását 1738-tól az izsáki plébánia látta el, 1766-tól pedig az újra alapított apostagi plébániának lett fíliája (leányegyháza).

A Solton lakó birtokos családok és a hívek 1870.-ben a Szent Szűz tiszteletére kápolnát építettek. Ezt követően 1884. december 1-től, mint önálló lelkészség, 1889-től pedig „püspöki szabadadományozású” plébánia szerepel. E plébánia első önálló lelkésze Sárkány Pál volt. 1894-ben gróf Vécsey Karolina Valéria végrendeletében a birtokában lévő udvarházat a hozzá tartozó kerttel együtt a solti katolikus egyháznak adományozta, hosszú időre megoldva ezzel a plébánia gondját.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy közvetlen a kápolna megépítése előtt, szintén a solti birtokosok és hívek adományából katolikus iskolát és hozzá tanítói lakot építettek. Ezt 1914-ben az állam átvette. Az akkori kántortanító, Nagy Sándor volt, aki 40 éven át tanított itt. Ő igen nagy tiszteletnek és szeretetnek örvendett nemcsak a katolikusok, de az egész solti lakosság körében. Az iskola a szovjet megszállás alatt csak 1949-ig működhetett. Ekkor, a helyi tanács lefoglalta. Közel tíz éven át tároltak benne búzát és kukoricát. Valószínűleg ettől rongálódott úgy meg a szerkezete, hogy aztán 1980-ban egyik fala leomlott, majd lebontották.

A nagy távolságok ellenére a Solt környéki tanyákon és ezek iskoláiban is létezett katolikus nevelés és hitélet. A plébánosok és segítőik rendszeresen látogatták az ott élő híveket. 1949-ben jöttek Soltra az Isteni Megváltó Leányai soproni ágából való nővérek: Marek Róza, Krajner Mária és Burián Teréz. Közülük az utóbbi maradt meg vállalt feladata mellett és éveken át segítette a plébános munkáját.
Nagymajorban gróf Nemes Albert építtetett kápolnát. Lebontása után köveiből épült meg a börtönkápolna 2001-ben. A másik kis kápolnát ugyanő Kissolton, a későbbi Mezőgép területén emelte. Valaha két temetője is volt a solti katolikusoknak. Az egyik a hajdani Vécseyfalva területén, a mai Toldi M. utca végén volt, miután csaknem megtelt és egyre kevesebben temetkeztek ide, úgy 1980. körül megszűnt. A másik a református temető melletti ún. Közös Temető.
Az egyház gazdálkodása egykoron a földbirtokokon történt. A plébános 36, a kántor 16 kat. holdnyi jó aranykorona értékű földhaszonjövedelemmel bírt. Ez elég volt arra, hogy ne kelljen mindenért a hívek adományait kérni. A rendszerváltozás után ugyan az állam visszaadta az egyházi épületek egy részét, ám az ezek fenntartására szolgáló földbirtokok és egyéb létesítmények tulajdonjogi rendezése még nem történt meg!

Mobirise

Az iskolával egyidőben épült kápolnát 1904-ben templommá bővítették. A kápolna akkori oltárképe egy Mária kép volt, melyet a gróf Nemes család adományozott az egyháznak. A kis épületben hat-hat pad volt elhelyezve. A kápolna fentebb említett templommá bővítése, a torony hozzáépítése, Sárkány Pál plébánosi szolgálata alatt történt. Ekkor kapott többek között orgonát is a templom.

1944-ben a Solti hídfőért folyó harcok során a toronysisakot golyók és aknaszilánkok lyuggatták. Több helyen az ablakot is és a falakat is törték. Ezek kijavítására az állam ’46-ban 10 000 forint újjáépítési segélyt adott. A segélyből dr. Papp Artúr plébános a tetőcserepeket cseréltette ki, a külső festést oldotta meg és az ablakokat üvegeztette be, mind a templomon, mind a plébánia lakon. A segély ezen munkák költségére nem volt elegendő, még 4000 forint összegű tartozás maradt fenn, melyet a következő plébános, Stolek Aladár fizetett ki a javítások kivitelezőinek.

Mobirise

A II. Vatikáni Zsinat határozata alapján 1967-ben kovácsoltvasból szembemiséző oltárt készült. Később ugyancsak kovácsoltvasból elkészült az ambóhoz való könyvtartó és a keresztkút.
A legközelebbi nagyobb felújítás a solti szolgálatát 1975-1979-ig ellátó Szálteleki János plébánossága alatt történt. Mint általában, ekkor is a hívek adományai és az egyházmegyétől kapott támogatás fedezte a munkálatok költségeit.

1979. augusztus 1-től volt Solt plébánosa Csorba József. Az ő szolgálata alatt kötötte meg Stolek Aladár azt a máig tisztázatlan alkut, melynek során a Nagyközségi Tanács birtokába került a Vécsey család által az egyházra hagyott kastély és parkja.
A cserébe kapott jelenlegi plébánia épület a Szent László tér 5. szám alatt található. Ennek értéke töredéke csak a ma könyvtárként működő kastélynak.
A költözés nehézségei már a Tiszakürtről Soltra helyezett Somogyi Ferenc atyára hárultak. Ferenc atya idejében ismét jelentős felújítások történtek, különösen a templombelsőt illetően. Ekkor vezették be a vezetékes gázt, amellyel a templom fűtését oldották meg. A mindenkivel kedves lelkipásztort és hitoktatóját, Terike nénit a hívek a szívükbe zárták. Húsz esztendő szolgálat után 82 évesen vonult nyugdíjba. Nyugdíjas éveit Soroksáron töltötte. 2007. február végén tért meg a Teremtőhöz.

2004. augusztus 1-én került Soltra Czár Iván atya (szül: Szeged 1975, szentelték: Bácsalmás 1999), akit szeptember 5-én Dr. Bábel Balázs érsek úr ünnepélyes keretek közt iktatott be plébánosi hivatalába. A hívek és a hitoktatók támogatásával és segítségével rengeteg programot szervezett. Bevezette az óvodai hittant, felnőtt katekézist. Több lelkigyakorlatra és zarándoklatra került sor. A fiatalok hittani ismereteinek elmélyítésére és barátságok kialakítási szándékával indítottuk útjára az ún. Navigálót – egy másfél éves képzést, amely Solt, Dunaegyháza, Apostag, Dunavecse bérmálkozóit fogta össze.
2004-ben elvégeztük 20 év után a plébánia belső festését (önkormányzati segítséggel), utána 2005-ben kialakítottunk a plébánián 2 közösségi termet mosdókkal, amely sok éven át a gyermekeknek, cserkészeknek és felnőtteknek egyaránt közösségi helyszínül szolgált. Szintén 2005-ban elvégeztük a templom vízszigetelését, a nyílászáróinak a cseréjét, az ún. galambmentesítést, a templom külső festését, a templomi villámhárító kiépítését, és új, akadálymentesített főbejárati lépcső megépítését. 2006-ban nekifogtunk a templomi sekrestye bővítésének, és egy gyóntatószoba kialakításának. Ebben az évben, 2007-ben pedig, miután már a külső munkálatok véget értek, új bútorzatot készíttetünk és megtörténik a sekrestye belső festése, és a járólapozás is. 23 esztendő után, 2007. februárjában Iván atya kezdeményezésére, a hívek választása alapján, az előírásoknak megfelelően megalakult a hivatalos Egyházközségi Képviselő Testület. A megválasztott képviselőtestület a pótképviselők bevonásával végezte munkáját. Az első és legfontosabb feladat volt a templomfelújításhoz, az érsekség által nyújtott kamatmentes hitel hátralévő részének visszafizetése. Ehhez megfelelő anyagi forrást kellett találni. A testület úgy döntött, hogy a megalakulásának kezdetén rendezett jótékonysági teadélután mintájára, még abban az évben jótékonysági bált rendez és annak bevételét a hitel törlesztésére fordítja. A bált november közepén tartottuk. Nagy volt az érdeklődés és teljesen megtelt a Művelődési Ház, ezért jelentős összeget tudtunk visszafizetni.
2007 Nagypéntekén, az akkori hitoktató Telek Mária rendezésével a hittanos gyermekek Passiót adtak elő templomunkban. A szép előadás segített elmélyíteni a gyermekekben és a nézőkben is a nap jelentőségét. Nyáron hittantáborban vettek részt az érdeklődők Cserkeszőlőn.
Ebben az évben az a megtiszteltetés érte városunkat és egyházközségünket, hogy mi rendezhettük meg a fent említett egyesület által kezdeményezett Országos Búzaszentelőt.
Szeptember 22-én a hittanosok, Iván atya vezetésével, kerékpáros kirándulást tettek Kalimajorba. A programon kb. 25 gyermek és több felnőtt is részt vett. Az akkori hitoktató már Skriba Lászlóné Ágota volt.
Október 28-án ismét vendégünk volt Balázs érsek atya, aki az ünnepi szentmisén felszentelte a felújított, kibővített sekrestyét, melynek külső falára Agárdi Kovács Attila festőművész gyönyörű Mária ikont festett, mely azóta egyházközségünk egyik jelképévé vált.
2008. január 25-én, a Művelődési Ház kamaratermében Bíró László püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferense, egyházmegyénk segédpüspöke tartott nagyhatású előadást a családokról, a családok helyzetéről és a családellenes ideológiákról.
Március elején a Szent Ignác Lelkiségi Iskola szervezett lelkigyakorlatot Mária Magdolna belső gyógyító kurzus címmel. A három napos programra a plébánia alatti közösségi teremben került sor.
Pünkösdkor ismét elsőáldozás volt templomunkban, felnőttek és gyermekek is részesültek a szentségben.
Ebben az évben az Úrnapi körmenet, a cserkészek jóvoltából már a városközpont két utcáján haladva tért vissza a templomunkhoz.
Szűz Mária Szent Nevének ünnepe alkalmából először a művelődési házban, a Mágocsi Ifjúsági Színjátszók előadásában, Tolcsvay László és Müller Péter művéből készült Mária Evangéliuma című rockoperát tekinthették meg az érdeklődők.
2008 októberében Máriagyűdre zarándokoltunk.
Abban az évben, november 17-én, ismét megrendeztük jótékonysági bálunkat, amelynek bevételét újra az érsekség által nyújtott hitel törlesztésére fordítottuk. Ezzel sikerült is kiegyenlíteni tartozásunkat!
Adventben, Csikós József testvérünk hatalmas adventi koszorút készített a város központjában az Aranykulcs téren. Az advent alatt, a vasárnapi szentmisék után imádságok és énekek közepette gyújtottuk meg a koszorú gyertyáit.

2009-ben elhatároztuk, hogy zarándoklatra megyünk a híres Csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A zarándokcsapat első csoportja (15 fő) Czár Iván atya vezetésével, május 26-án este vonaton indult Budapestről és 27-én reggel ért Gyergyószentmiklósra, onnan Marosfőn és Csíkdánfalván megszállva gyalogosan, 29-én, a délutáni órákban érkezett Csíksomlyóra. A Pünkösd szombati nagymisén csatlakozott hozzá az autóbusszal érkező zarándok csoport Tóth Jánosné vezetésével. Az esős idő ellenére is szép napokat éltünk meg.
November 13-án rendeztük meg jótékonysági bálunkat, amelynek bevételét ezúttal a tervezett új plébánia és közösségi ház felépítésére szántuk. Az épület terveit Hoffmann Ferenc készíttette el. Helye a templomunk melletti bekerített területen lesz.

2009 november végén indítottuk el egyházközségünk internetes oldalát www.marianeve.eoldal.hu cím alatt.

Karácsony második napján, a cserkészvezetőnk, ifj. Hoffmann Ferenc, élő Betlehemes előadást rendezett. A műsort a templom mellett tartottuk, szereplői a cserkészek és hittanos gyermekek voltak. Különlegessége volt, hogy az előadást élő állatokkal színesítettük.
Február végén részt vettünk az izsáki plébánián megrendezett képviselőtestületek találkozóján. A szentmisét Bábel Balázs érsek atya mutatta be. Előadást tartott Menyhárt János atya.
Virágvasárnap a dunavecsei hívekkel közösen énekelt passiót adtunk elő mind a solti, mind a dunavecsei templomban. A felkészítő Csernus Ferenc kántor úr volt.
Mivel erre az évre esett az országgyűlési választás, egyházközségünk is nagy reményekkel várta a régen áhított változást. A választás első fordulója előtt Szentségimádást tartottunk a nemzetért, az országért. A választás napján, Isteni Irgalmasság vasárnapján a szentmisét is a nemzetért, a választásokért ajánlottuk fel és az Úr meghallgatta imáinkat…

Június 26-án Mátraverebély-Szentkútra zarándokoltunk. Részt vettünk a Szlovák-Magyar Imanap szentmiséjén, szentségimádáson.
A tavasz már a nagy készülődés jegyében telt, hiszen hatalmas, mindeddig soha nem látott programot szerveztünk. Ennek a Keresztények! Gyertek Haza! Missziós Napok Solton címet adtuk. Aki részt vett a programokon, az valóban jól érezhette magát. Talán azt is mondhatom, hogy mindenki találhatott a maga ízlésének, értékrendjének, érdeklődési körének megfelelő foglalatosságot a rendezvényen kínált lehetőségek között.
Vendégünk volt Barlay Ö. Szabolcs 91 éves atya, aki a megnyitó szentmisében többek között arról is beszélt hogy a kommunizmus egyházüldözésének közepette is megtalálták a módját a szentmise bemutatásának, a papszentelésnek és az egyházi tanítások továbbadásának. Mi is ezt a tanítást szerettük volna továbbadni az értékes előadásokkal. Hallhattuk Oberfrank Pál színművész verses tanúságtételét, Csernus Ferenc kántor úr egyházzenei előadását, a fiatalokhoz a rockzene nyelvén szólt az apostagi Ladik együttes, Taizei imaórán felekezettől függetlenül együtt imádhattuk Istenünket lélekemelő környezetben. Szombat reggel zenés tornával köszönthettük a napot, majd szentmisével ünnepelhettünk, beszélgethettünk domonkos nővérekkel, ferences szegénygondozó nővérekkel, papokkal és szerzetesekkel. Irodalmi előadáson Mécs László papköltőről, halhatatlan életművéről emlékezett meg Barlay Ö. Szabolcs atya, csellón muzsikált Virág Mátyás székesfehérvári fiatalember.
Hallhattuk Dr. Téglásy Imrének az Alfa Szövetség elnökének előadását a magzatvédelemről, a jövőnkről, mely a megölt magzatok miatt a sötétségbe veszhet, Czakó Gábor író bemutatta korunkat, mint az Antikrisztus korát, Kiss Ulrich jezsuita atya, a keresztény vállalkozókról beszélt, Jókai Anna írónő pedig a szeretet csodálatosságát, az emberi kapcsolatok fontosságát és szépségét tárta elénk. A gyermekek számára a szalézi szerzetesek, Csepregi Zsolt, Kovács Attila, Szepcsik Mónika, Borzavári Róza és családja, valamint Inea bűvésznő nyújtott értékes szórakozást! Volt főzőverseny, járműszentelés és az esti utcabálon, akik még nem fáradtak el, a Montána zenekar muzsikájára mulathatták ki magukat. Vasárnap, a misszió zárónapjának délutánján, az ősegyházi üldöztetést mutatták be gyönyörű dalokkal és előadással Iváncsits Tamás és barátai a Péter és Néró című rockoperában. A Missziós Napok a vasárnapi záró szentmisével és a missziós kereszt megszentelésével értek véget.
2010-ben az Úrnapi körmenet ismét a városközponton át a Posta utcán, a Béke téren és a Petőfi Sándor utcán haladt. Ekkor debütált az új körmeneti baldachinunk is, melyet a Vácziné Kálvin Mária adományozott egyházközségünknek.
Októberben megdöbbenve értesültünk a Devecsert, Kolontárt és környéküket ért vörösiszap katasztrófáról. Rögtön gyűjtésbe kezdtünk és néhányan, Iván atya vezetésével Devecserre mentünk, ahol részt vettünk a kárelhárítási munkálatokban.
Megrendeztük jótékonysági bálunkat is, melynek teljes bevételét átadtuk a devecseri plébánia számára, ahol a rászorulókat segítették belőle.

Adventre Csikós József ismét elkészítette az óriás adventi koszorút a város központjában. Minden adventi vasárnap a szentmisék után itt imádkoztunk.

Karácsonyra megjelent egyházközségünk időszakos újságának első száma Mária Hírharang címmel.

Az ünnepre ismét megszerveztük az élő Betlehemet, de a rossz idő miatt csak vízkereszt ünnepén sikerült megtartani.
Ezúttal egy különleges árnyjátékkal jelenítettük meg Urunk születésének történetét. A zene, a díszlet és maga az előadás különleges hatással volt a közönség és a szereplők lelkére is. Ismét nagyszámú közönség tekintette meg a programot, bár meglehetősen hideg volt az idő.

Mobirise

2011-ben új programsorozatot indított két lelkes fiatal Kovács Dóra és Csepregi Zsolt. Ez az úgynevezett Játszóház program a plébánián. Az egyes alkalmak kéthetente vannak és nagy sikert arattak a gyermekek körében. Eleinte az akkori hitoktató, Csató János is részt vett a szervezésében, de munkahelye miatt, 2011 őszétől már a hitoktatást is átadta segítőtársainak.

2011. február 19-én ismét sor került a már hagyományos izsáki találkozóra, melyet a solti esperes kerület képviselői számára rendeznek meg évről évre. A néhány éve felújított izsáki Szent Mihály templom és közösségi ház kiváló helyszínt biztosít e jeles eseménynek. Mint mindig ezúttal is szentmisével vette kezdetét a nap, melyet Finta József kiskunhalasi plébános, érseki helynök celebrált, majd előadást is tartott.

Virágvasárnap hétvégéjén meghívásunknak eleget téve három napos lelkigyakorlatot tartott templomunkban Simó Ferenc jezsuita atya. A gazdag hétvégén a solti, a dunaegyházi és az apostagi hívek a szentmisék, a taizéi imaóra és az előadás tanításai mellett elvégezhették a húsvéti szentgyónásukat, valamint lehetőségünk volt beszélgetni is az atyával. Simó Ferenc atya Dobogókőn él a Jezsuiták Manréza nevű rendházában. Az ott található Lelkigyakorlatos házban lelkigyakorlatozók kísérője.

Solt város Önkormányzatának döntése alapján a környékbeli lakók, a cserkészek és a Solti Római Katolikus Egyházközség gondozásába került a Gödör tó huszonöt évre! A tó különlegesen szép környezete kiválóan alkalmas rendezvények lebonyolítására is.
Közösségépítő szerepe a rendezések, takarítások alkalmával is megmutatkozik. Reméljük, még sok-sok örömet okoz majd az egyházközség tagjainak és a város lakóinak!
A Család éve alkalmából a Solti Római Katolikus Egyházközség „Keresztények! Gyertek haza!” felszólítása idén elsősorban a családoknak szólt. Június 17-19-én a Vécsey könyvtár parkjába vártuk a programjaink iránt érdeklődő embereket. A rendezvényt pénteken 17 órakor nyitotta meg Kalmár Pál polgármester úr és Czár Iván atya. Ezt követően szabadtéri szentmisén áldottuk az Urat, majd a templomban Agárdi Kovács Attila festőművész kiállítás megnyitóján élhettük át a művészetek, az emberi lélek és a transzcendens világ kapcsolatának szépségét, hiszen a vizuális élményen kívül hallhattunk verseket, továbbá Attila és Borzavári Róza tolmácsolásában magyar, székely, valamint cigány népdalokat is! A kiállítást mindhárom nap meg lehetett tekinteni. A megnyitó után a Vécsey kastélyban a Tűzálló házasság-Szerelempróba című igen mély érzelmeket megmozgató, sok tanulságot rejtő filmet nézhettük meg kis közösségben. A szombati program szentmisével vette kezdetét. Ezt követte a családi főzőverseny, majd a közös ebéd. A sokféle finom étel készítői vendégül látták a rendezvény résztvevőit. Ekkorra már megérkezett körünkbe Dr. Kerényi Lajos piarista atya is, aki láthatóan igen otthonosan mozgott közösségünkben. Ebéd után igazi csemege volt Eperjes Károly, Kossuth díjas színművész előadása, tanúságtétele. Szamóca, vagy ahogy Kerényi atya nevezte, a veszprémi óriás humorral átszőtt, de magvas gondolatai sokunkat megérintettek. Kis felfrissülésként, az immár hagyománnyá vált járműszentelés következett, majd pedig Kerényi Lajos atya tanítását hallgathattuk meg. Ezután ismét megmozgattuk tagjainkat, hiszen családi vetélkedőn öt csapat mérte össze ügyességét, tudását. Parkbeli program itt véget ért.
A templomban taizei imaórán mélyültünk el Jakus Ottó atya vezetésével. Az esti program a Gödör tónál ért véget, ahol Iván atya a „Duna hercegének”, Joó József csónakjából megszentelte a tavat, majd grillvacsorával, beszélgetéssel zártuk a napot. Vasárnap nagy esemény volt templomunkban. A hálaadó szentmisén Solt városát felajánlottuk Szent László királyunk oltalmába! Az Ő közbenjárását kérhetjük imáinkban városunkért, hiszen ettől kezdve védőszentünkként tisztelhetjük a Szent királyt. A Családi Napokon forgatott a Magyar Televízió is. A Katolikus Krónika című műsorban július 3-án rövid összefoglalót láthattunk. Nekik is köszönjük munkájukat.
Amikor önkormányzat le szerette volna bontatni az iskola területén lévő, életveszélyessé vált régi épületet, egyházközségünk képviselőtestülete úgy döntött, hogy az épület lebontását az abban található építőanyag fejében felvállalja!
2011. október 1-én Andocsra zarándokoltunk.
Novembertől új internetes oldala van egyházközségünknek www.marianeve.hu címen!
November 12-én rendeztük meg hagyományos jótékonysági bálunkat, amely a nehéz anyagi körülmények ellenére is sikeresnek mondható. Mivel egyházközségünk működése anyagi értelemben veszélybe került, így a bál bevételét, a működési költségekre fordítjuk.
2011-ben is készült a városközpontban adventi koszorú.
Egyházközségünk hitoktatói- Kovács Dóri és Csepregi Zsolt-, valamint a cserkészvezetőnk, ifj. Hoffmann Ferenc a régi népi hagyományokat felelevenítve, betlehemes előadásokat szerveztek a város három pontján. December 21-én a Petőfi telepen, 22-én Kissolton, 23-án pedig a városháza melletti parkban tekinthették meg az érdeklődők a műsort.
2012 januárjában lejárt az első választott képviselőtestület mandátuma. Az újonnan megválasztott képviselőtestület február 5-én tette le az esküt.
A képviselőtestület póttagjaiból megalakult immár szervezett formában is az egyházközség karitász csoportja. Első akciójuk során a Nagyböjtben 12 családot segítettek meg tartós élelmiszerrel, melyet a hívek segítségével gyűjtöttek össze. A csoport vezetője Nagyné Szabó Ildikó.
Pünkösdkor 2 felnőtt és négy gyermek vette magához először az Úr testét és vérét!
Szent László Missziós Napok címmel rendeztük meg 2012. június utolsó hétvégéjén a hagyományos egyházközségi rendezvényünket a Vécsey parkban. A három napos programot Kalmár Pál polgármester úr nyitotta meg, majd a szabadtéri szentmisén ünnepeltük Krisztust. Ezt követte a missziómozi Kovács Attilával a könyvtárban, ahol a Baraka című művészfilmet néztük meg, majd a templomban taize-i imaórával zártuk a napot Jakus Ottó atya és ifj. Hoffmann Ferenc vezetésével. Szombaton már reggel érkeztek a különböző szerzetesközösségek képviselői, a Domonkos nővérek, a Ciszterci nővérek, az Isteni Szeretet Leányai, a Jézus Kistestvérei és a Szervita nővérek, akik a számukra felállított pavilonokban várták az érdeklődőket. Szentmisével indult a nap, melyet Iván atya mutatott be Kiss József szabadszállási plébános atya koncelebrálásával. A szentmisén tette le fogadalmát a Mária Légió három hónapja megalakult solti közösségének öt tagja. A délelőtt további részén, a főzőverseny és különböző gyerekfoglalkozások mellett a színpadon bemutatkoztak a jelenlévő szerzetesi közösségek, valamint Földvári József diakónus és felesége Tünde tanúságtételét hallgathattuk meg. Ebéd előtt még kötélhúzásban mérték össze erejüket a református és katolikus csoportok, a szerzetes nővérek és a solti asszonyok, valamint a gyermekek csoportjai is. A főzőverseny ételeit a cserkészek és a szerzetes nővérek bírálták el. Első díjat Kurta Károly és Hoffmann Attila csülkös babgulyása nyerte. A különböző ételeket a rendezvény résztvevői, vendégei, közönsége ingyenesen fogyaszthatta. Ebédet követően a két nagycsaládos Olgyay testvérek családi zenekara muzsikált. Ezt követte a már hagyománnyá vált járműszentelés, majd Süveges Gergő televíziós műsorvezető, szerkesztő előadását hallgathattuk meg hitről, családról. Gergő feleségével és gyermekeivel érkezett hozzánk. Láthatóan és elmondásuk szerint is nagyon jól érezték magukat közöttünk. A nemrégiben alakult egyházmegyei pasztorális központ, a Parázs két képviselőjének, Hortobágyi Tibornak és feleségének, Ágnesnek előadása következett. Nagycsaládosként elsősorban a családról és a pasztorális központ lehetőségeiről, feladatairól beszéltek az érdeklődőknek. A szombat este a missziógrillel zárult. Kurta Károly nagyszerű sültjei elfogyasztásához a Marasztaló zenekar, Borzavári Róza citera, hegedű, Kovács Attila brácsa, Nagy Dénes bőgő, szolgáltatta a muzsikát. Vasárnap szentmisével zárult a három napos rendezvény, melyen Iván atyát is köszöntöttük névnapja alkalmából.
Szeptember 14-15-én Pannonhalmára zarándokoltunk. Útközben betértünk a móri templomba, ahol Iván atya szentmisét mutatott be. Megnéztük Csókakő várát is. Az éjszakát Bakonyszentlászló-Vinye településen töltöttük egy erdei vendégházban. Hazafelé megcsodáltuk Csesznek várát is.
Hagyományos jótékonysági bálunkat november 10-én tartottuk a művelődési Házban. Bár
a korábbi évekhez képest kevesebben vettek részt rajta, ám mégis talán az eddigi legjobban szervezett és nagyon jó hangulatú
rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Nagy örömünkre szolgált, hogy Bábel Balázs érsek atya is velünk volt egy ideig.
Október 18-án megkezdődött a régóta várt Szentlélek Szeminárium a plébánián Földvári József diakónus és felesége vezetésével,melyen 18 testvérünk vesz részt.
2013. március 15-én a nagy hóvihar ellenére vendégünk volt Böjte Csaba atya, ferences szerzetes. Csaba testvér ünnepi szentmisét mutatott be, majd előadást tartott a Vécsey Károly Művelődési Ház nagytermében.
A városunkon is keresztülhaladó Magyar Zarándokút éves nyitózarándoklatán résztvevő zarándokokat, köztük Eperjes Károly színművészt fogadtuk.
A Szent László Missziós napok vendégei voltak többek között: Dr. Csókay András, Gál Péter atya, Tóth Péter versvándor, a SzerBusz zenekar és Téglásy Ferenc televíziós szerkesztő.
Lourdes-i zarándoklaton vettünk rész 2013. október 08-14. között.
Egyházközségünk idei jótékonysági bálját november 9-én rendeztük meg. A művelődési ház felújítási munkálatai miatt a helyszín ezúttal a Park Motel volt.

Mobirise

A Magyar Zarándokút pályázat keretében elnyert pályázati pénzből megkezdődtek a plébánia és környezetének, valamint a templom belső és fűtés korszerűsítésének munkálatai, melyek év végére készültek el. Templomunk új nagyharangot is kapott és megújúlt a padlózat, az orgona a fő és mellékoltár is. A plébánia kibővült közösségi termekkel, nagy étkezővel valamint kápolnával is. Előtte a téren gyönyörű park készült zarándokkapuval és A. Kovács Attila Szent László szobrával. Az egyházközség gondozásában lévő ún. Katolikus tó körül tematikus park készült nemzeti nagyjaink domborművével Árpádtól Szent Lászlóig. A Szőlő hegyen elkészült a kilátó is.


Séta a családokért, a házaspárokért, a hazáért 2014.03.29-én Dunavecse-Apostag-Dunaegyháza-Solt településeken gyalogos zarándoklatot szerveztünka Magyar Zarándokút útvonalán.
Szent László Zarándokközpont és létesítményeinek megnyitóünnepsége július 12-én zajlott. Vendégek voltak többek között Font Sándor országgyűlési képviselő, Eperjes Károly színművész, Tamási József atya.
Július 27-én elköszönt tőlünk Iván atya.
Ezután egy hónapig Jánosity István helyettesítette,majd Augusztus 31-től Vass Huba Zoltán atya vezeti a plébániát.
Kántori szolgálatot Babenyecz László dunavecsei karnagy látja el, Csernus Ferenc nyugdíjba vonulását követően. 
2014 novemberében ismét megtartottuk hagyományos bálunkat.
Adventben az Adorate együttes zenés áhitata segítette az ünnepi hangolódást.
A hittanos gyermekek Betlehemes játékot adtak elő.
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye hagyományos Egyházmegyei Családmajálisát 2015. május 30-án, szombaton, Solton az un. Katolikus tónál rendezték meg. Szentmisét bemutatta és a Bérmálás szentségét kiszolgáltatta Dr. Bábel Balázs érsek atya.
2020. november 29-ei hatállyal, 50 év után újra van káplánja egyházközségünknek, Tápai Péter atya személyében. 

Created with Mobirise site theme