Imagyűjtemény


"...imádkozzatok szüntelenül..." (Lk 21,36)


Mobirise

Felajánló ima Szent László királyhoz

Szent László király, Magyarország dicső lovagja! Bűneinket bánva, gyengeségünkben, a Te erős, szent kezedbe, és oltalmadba helyezzük szépapád, Solt fejedelem városát. Vedd pártfogásodba városunkat, egyházközségünket és városunk minden lakóját. Oltalmazz, és ajánlj minket a Boldogságos Szűz Mária, magyarok patrónája szeplőtelen szíve által Jézus Krisztus irgalmas szívébe. Légy velünk és állj mellettünk életünk, munkánk során. Járj közben a mennyei Atyánál családjainkért, ifjúságunkért, az idősekért, a betegekért és a szenvedőkért. Tarts távol tőlünk minden viszályt és széthúzást. Segíts, hogy Solt városa és annak minden lakója a hit kegyelmében részesüljön és eljusson az örök üdvösségre. Szent László király, Solt városának védőszentje, könyörögj érettünk. Amen
Anno Domini 2011. Szent Iván hava 19.

Könyörgések

I. Add Urunk, hogy Szent László király, Solt város védőszentje közbenjárására, városunk minden lakója visszatérjen a szeretet-parancsához és igaz keresztényként éljen. -Kérünk téged hallgass meg minket.
II. Hogy ifjúságunk megértse, hogy a tiszta és erényes élet az egyetlen helyes út. - Kérünk téged…
III. Hogy a férfiak és a nők, megtalálják az életre szóló házasságban a boldogságot és továbbadják az életet, elfogadván a gyermekeket, mint Isten ajándékait. - Kérünk téged…
IV. Hogy az idősek és egyedülállók Krisztusban találjanak igaz boldogságra. - Kérünk téged …
V. Hogy a betegek és szenvedők, valamint a nélkülözők vigasztalást találjanak Krisztus irgalmában. -Kérünk téged…
VI. Elhunyt testvéreink, pedig Isten üdvözítő szeretetében találjanak örök békességre. - Kérünk téged…

Felebaráti szeretet imája

Assisi Szent Ferenc imája

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
Ahol gyűlölet lakik, oda szeretet vigyek;
Ahol sértés, oda megbocsátást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést.
Ahol tévedés, oda igazságot;
Ahol, kétely, oda hitet;
Ahol kétségbeesés, oda reményt;
Ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add
Hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,
Mint hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjek másokat megérteni,
Mint hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek,
Mint hogy szeretet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve
találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk,
Akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk,
Akkor ébredünk az örök életre.
Ámen"

Mobirise
Mobirise
Szentáldozás után ajánlott

Loyolai Szent Ignác imája

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

Mobirise

Uram, neked nincs szemed

Uram, neked nincs szemed,
vedd az enyémet, hogy meglássam a bajt és igazságtalanságot!
Uram, neked nincs kezed,
vedd hát az enyémet, hogy vele sok jót tehessek!
Neked nincsen lábad, vedd hát az enyémet,
hogy a szegényekhez, a szomorkodókhoz menjek vele!
Uram, neked nincs szád,
vedd hát az enyémet, hogy hirdessem a szabadságot, amit Te hoztál nekünk!
Mi vagyunk az egyetlen biblia, melyet mindenki olvashat,
engedd, hogy jó hír legyek mindazok számára,
akik az élet útján találkoznak velem!

Mobirise

Székely asztali-áldás

Étkezés előtt
Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának.
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk,
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk. Ámen.

Étkezés után
Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve
Szívből hálát adunk kezünk összetéve.
Áldd meg ezt a házat s ennek gazdáját,
Fordítsd vissza néki a vendéglátását.
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,
S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen.

Mobirise

Most segíts meg Mária

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Ámen.

Mobirise

Úr angyala

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes!
Az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján! Ámen.

Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint!

Üdvözlégy Mária ...

És az ige testté lőn, és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária ...

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

(Este még hozzátesszük:)

Imádkozzunk a megholt lelkekért!

Mi Atyánk ...

Üdvözlégy Mária ...

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!
És az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békében!
Ámen!

A ferencesek kezdték el esténként az Üdvözlégy Máriát imádkozni, s közben harangoztak. A 14. században már naponta háromszor harangoztak, és az Üdvözlégyek elé a fenti verseket mondták. Később ehhez csatolták a párverset és a könyörgést. Népszerű ima lett. 1456-ban III. Kallixtusz pápa a nándorfehérvári török elleni győzelemért hálaadásként az egész Egyházra kiterjesztette a déli harangszót és az Úrangyala imáját.

Mobirise

Ima reggelre

Uram, Istenem,
tiéd az éjszaka és tiéd a nappal,
kezed műve a hajnali harmatcsepp és a Nap.
Add, hogy ma egész nap jókedvű és tiszta legyek:
a Világosság fia.
Köszönöm, hogy vagy
és hogy megteremtettél engem is.
Légy mindig jó hozzám,
és a te irgalmas szereteted
ragyogjon mindig fölöttem.
Óvj meg a bűntől a mai napon,
tölts el a te Lelkeddel.
Jó akarok lenni, hogy örömöd teljék bennem,
és szeretni akarlak téged, Uram. Ámen.

Mobirise

Ima estére

Urunk, fölséges Isten,
egyedül te vagy halhatatlan
és fényességed alkonyt nem ismer.
A mi napunkra éjszaka borul.
Maradj velünk irgalmas szeretettel!

Eléd emelem az elmúlt napot,
amit csak tettem: a jót is, a rosszat is.
A jót neked köszönöm,
a rosszat bánni akarom előtted.
Fogadj el és ismerj magadénak!

(Lelkiismeretvizsgálat)

Atyám, a szívem vádol engem,
de te nagyobb vagy a szívemnél.
Nem mentegetőzöm: te mindent tudsz
és megbocsátasz nekem,
mert Jézus meghalt értem.

Áldd meg az egész emberiséget
és vezesd Országodba!
Viseld gondját minden szükségében
népünknek, hazánknak!
Légy távollévő testvéreink oltalmazója,
a megholtaknak pedig adj örök nyugodalmat
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Mobirise

Henri Viscanti: A meghallgatott imádság

és Isten azt mondta: nem

Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet,
de Ő azt mondta: nem.
Azt mondta, hogy a büszkeséget nem Ő veszi el,
hanem nekem kell feladnom azt.

Kértem Istentől, hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges,
de Ő azt mondta: nem.
Azt mondta, hogy a lelke egészséges,
a teste csak átmenet.

Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet,
de Ő azt mondta: nem.
Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke,
nem kapni, megszerezni kell.

Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot,
de Ő azt mondta: nem.
Azt mondta, csak áldását adhatja,
a boldogság rajtam múlik.

Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól,
de Ő azt mondta: nem.
A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól
és közelebb visz Hozzá.

Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődést,
de Ő azt mondta: nem.
Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom,
de hajlandó megmetszeni, hogy gyümölcsöt hozzak.

Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni,
úgy, ahogy Ő szeret engem.
Erre azt felelte: látom, már kezded érteni.
Kértem erőt…
És Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek.
Kértem bölcsességet…
És Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat.
Kértem bátorságot…
És Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat.
Kértem, adjon szeretetet…
És Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kértem kegyelmeket… És Isten adott lehetőségeket.

Semmit sem kaptam, amit akartam.
Megkaptam mindent, amire szükségem volt.
És imáim meghallgatásra leltek. 

Site was designed with Mobirise theme