Mária Neve Római Katolikus Egyházközség Solt

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hírek

Útravaló>> > A Hit Éve>>

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA


CONFERENTIA EPISCOPORUM HUNGARIAE
H-1071 Budapest VII., Városligeti fasor 45.
Telefon: (36-1) 342-6959, Telefax: (36-1) 342-6957
Mobil: (+36-30) 742-4441; (+36-30) 742-4443
Postai cím: 1406 Budapest, Pf. 79.
E-mail: pkt@katolikus.hu
          1457/2012

Körlevél a „Hit éve” megnyitójára


Kedves Testvérek!


Szentatyánk, XVI. Benedek pápa meghirdette a Hit évét, amely 2012. október 11-től 2013. november 24-ig, Krisztus Király ünnepéig tart. 50 évvel ezelőtt, 1962. október 11-én nyitotta meg ugyanis Boldog XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatot. Ez a nap akkor Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe volt. Ehhez a dátumhoz kapcsolódik egy másik fontos esemény, amelyre a Szentatya hivatkozik. Boldog II. János Pál pápa 20 évvel ezelőtt adta ki a „Katolikus Egyház Katekizmusát”, mint a II. Vatikáni Zsinat egyik gyümölcsét, „hogy a hit szépségét és erejét minden hívőnek bemutassa” (Porta fidei, 4).
Mit szeretne elérni a Szentatya a Hit évével? „A hit kapuja” kezdetű apostoli levelében írja, hogy „Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét” (Porta fidei, 2). Ugyanis – ahogy írja – „nem fogadhatjuk el, hogy a só ízét veszítse, sem azt, hogy véka alá rejtsük a világosságot” (Porta fidei, 3).
A kereszténységet ma sajnos a hagyományosan keresztény országokban is sokan csak szociális, kulturális vagy politikai szempontból tekintik, és legfeljebb szép szokást látnak benne. A kereszténység hajnalán, Szent Pál korában a vallást az akkori pogány gondolkodók is szokásnak tartották, és ezzel elősegítették a pogány vallások megszűnését, mert életet, hitet nem lehet tartósan szokásra építeni, hanem csak az igazságra. A Szentatya, XVI. Benedek pápa az 1967-ben, teológus professzorként írt, „Bevezetés a keresztény hit világába” című könyvében hivatkozott Tertullianusra, a második-harmadik században élt teológusra, aki szerint: „Krisztus igazságnak, nem pedig szokásnak nevezte magát.” Ezzel valóságos forradalom történt a hit világában: a kereszténység ugyanis nem szokásra építette a hitét, hanem az igazságra: Krisztusra. A keresztény vértanúk sem egy szokásért adták oda az életüket, hanem az Igazságért: Krisztusért. A mi hitünk is csak Krisztusra, az Igazságra épülhet, és csak a vele való élő kapcsolat adhatja meg azt a szívbéli örömet, amit sugározni tudunk a világban. De hogy a hit örömét sugározni tudjuk, először nekünk kell megújulni hitünkben.
A Szentatya októberre összehívta Rómába a Püspöki Szinódust, amelynek a témája: „Az új evangelizáció a keresztény hit továbbadása érdekében”. A világ összes Püspöki Konferenciájának küldöttei a Szentlélek megvilágosító kegyelmét kérve vitatják meg az evangélium hirdetésének mai kihívásait. Tapasztaljuk ugyanis, hogy olyan népek körében is, ahol hosszú évszázadok vagy akár ezer év óta is jelen van a Katolikus Egyház, sokan vagy hitetlenek, vagy egyáltalán nem tudnak semmit Jézus Krisztusról. Talán könnyebb elmenni egy olyan országba Krisztust hirdetni, ahol még soha nem hallottak Róla, mint egy hagyományosan keresztény környezetben, ahol sokan azt mondják: „Ezt már hallottuk, ezt már ismerjük”, de valójában sem nem ismerik, sem komolyan nem gondolkodtak el róla. Aki azonban komolyan veszi, aki hisz Krisztusban, az Igazságban, annak számára a mi katolikus hitünk ma is az élet, az örök élet boldogító forrása.
Mit jelent a Jézus Krisztusba vetett hit, amit a Hit évében szeretnénk elmélyíteni és élővé tenni? A hit mindenekelőtt személyes találkozás Istennel. Az ember nem egy arcnélküli végső okban hisz, nem egy világmagyarázatban vagy ideológiában, hanem a személyes Istenben. Paul Claudel foglalta így össze megtérését: „elindultam valaminek a keresésére, és íme VALAKI lettél számomra, Istenem.” A találkozás mindig Istentől indul el. Ő adja a kegyelmet, és Ő szólít meg az Egyház igehirdetése által. Szent Pál szerint: „A szívbéli hit megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál” (Róm 10,10). Szentatyánk, XVI. Benedek pápa így tanít: „A szív azt jelenti, hogy a hitre jutás első aktusa Isten ajándéka és a kegyelem műve, amely hat és átformálja a személyiség mélyét” (Porta fidei, 10). Szent Lukács írja az Apostolok Cselekedeteiben, hogy Filippiben egy bizonyos Lídiának „az Úr megnyitotta a szívét arra, amit Pál mondott” (16,14), vagyis a hit tartalmának ismerete önmagában még nem elég. Szükséges, hogy a szívet – vagyis az emberi személy szentélyét – megnyissa a kegyelem, hogy lásson és értse, miről szól valójában Isten hirdetett szava. Tehát a személyes találkozás a kegyelem és az igehirdetés révén az első. Aki ezután rábízza magát Istenre, Krisztusra, az elfogadja az általa adott kinyilatkoztatást is, amelyet szájjal kell megvallani, hirdetni és az életével tanúsítani.
A hit a legszemélyesebb aktus, ugyanakkor közösségi is. Az Egyház hitében részesülünk a keresztség szentségében, így leszünk Isten népének tagjai, hogy elnyerjük az üdvösséget. A „hiszek”, amit a kereszteléskor személyesen megvallunk, az Egyház hite. A „hiszünk”, amit a liturgiában közösen imádkozunk, szintén az Egyház hite. A II. Vatikáni Zsinat azt írja a hitről: „A kinyilatkoztató Istennek ’a hit engedelmességével’ tartozunk. Ezzel az ember szabadon Istenre bízza egész önmagát, ’értelmével és akaratával teljesen meghódol a kinyilatkoztató Isten előtt’, és önként elfogadja a tőle adott kinyilatkoztatást” (Dei Verbum, 5). Mivel a kinyilatkoztatás nem az ember istenkeresése, hanem Isten embert kereső lehajló szeretete, azért a keresztény hit nem akármilyen emberi hiedelem, hanem Isten kinyilatkoztatására adott hívő válasz. A kinyilatkoztatás az Egyház igehirdetése, Szentírása, imája, szentségei, különösen is a Szent Eucharisztia révén jut el hozzánk, így keresztény hitünk elválaszthatatlan Jézus Krisztus Egyházától. Az apostolokra épülő katolikus keresztény egyháznak szól Jézus kijelentése: „...tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,19-20).
A Hit évében tehát egyre jobban meg kell ismernünk Jézus Krisztust, Katolikus Egyházát, a Szentírást, a szentségeket, az Egyház imáit, hogy megújuljunk hitünkben. Így felfedezzük, hogy hitünk nem elmélet, hanem személyes találkozás Istennel, aki az Egyházban él. Egyházunk liturgiája és a szentségek teszik hatékonnyá hitünk megvallását, és adják a kegyelmet a tanúságtételhez. Erkölcsi életünk (is csak) akkor éri el tökéletességét, ha kapcsolatban van a hittel, a liturgiával, az imádsággal (vö. Porta fidei, 11). Mindezt csodálatosan tárja elénk a II. Vatikáni Zsinat tanítása, valamint a Katolikus Egyház Katekizmusa, amelyről Boldog II. János Pál pápa írta, hogy: „igen fontos segítség lesz az egész Egyház megújításának a munkájában… Hatékony és törvényes eszköz (…) az egyházi közösség szolgálatára, mint a hit tanításának biztos normája” (Porta fidei, 11 idézi a „Fidei Depositum”-ból).
A Hit éve különösen is rávilágít a gyermekek és fiatalok hitoktatásának fontosságára, katolikus egyházi iskoláink értékére és a hit ismeretében való állandó előrehaladásra a felnőttek és a családok körében is.
Lelkipásztorainkat külön is buzdítjuk és bátorítjuk, hogy sorozatos előadásokban, katekézisekben ismertessék meg katolikus hitünk tanításának tartalmát, és különféle lelki programokban (így pl.: szentóra, misszió, zarándoklat, lelkigyakorlatok stb.) kérjék a plébániai közösségek számára a hit drága ajándékának megértését, megőrzését, megélését. Ebből az élő hitből fakad majd a karitász, a szeretetszolgálat tanúságtétele is. Ahogy a Szentatya írta: „A szeretet nélküli hit terméketlen, míg a hit nélküli szeretet kétségek között vergődő érzelem marad” (Porta fidei, 14). A hit örömének sugárzása, továbbadása révén tesszük a legnagyobb szolgálatot a minket körülvevő világ számára is.
Az apostolokhoz hasonlóan visszük kérésünket Mesterünkhöz és az egész Egyházzal, Róma püspökével együtt kérjük: „Uram, növeld bennünk a hitet” (Lk 17,5). Ezért imádkozunk most, hogy a Szentlélek felélessze bennünk az élő hitet Jézus Krisztusban, akit az Atya küldött a világba az emberek üdvözítésére. Hitünk váljék szerető bizalommá az Egyház megújulására. „A Hit évében a kegyelem ezen idejét Isten Anyjára bízzuk,” – írja a Szentatya – „akit ’boldognak’ mondunk, ’mert hitt’ ” (Porta fidei, 15). Ámen.


Budapest, 2012. október 8.    a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Felolvasandó október 14-én minden szentmisében!

2012. október 10-én, 17 órakor a Hit Éve megnyitása alkalmából Szentségimádás lesz templomunkban!
Mindenkit szeretettel vár Jézus Krisztus az Oltáriszentségben!


Október 11-én kezdődik a Hit éve


XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából, 2012. október 11-i kezdettel meghirdette a Hit évét. Az új evangelizáció szellemében rendezett tematikus év a Szentatya szándékának megfelelően 2013. november 24-én fejeződik be. Hazánkban az egyházmegyék saját szervezésű programokkal kapcsolódnak a hit évéhez, így a megnyitás is egyházmegyénként zajlik. Az alábbiakban az egyes egyházmegyék megnyitó programjait ismertetjük.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye:
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében a Hit éve ünnepélyes megnyitására október 7-én, vasárnap Nyíregyházán, a társszékesegyház búcsúünnepéhez kapcsolódóan került sor 18 órai kezdettel. Az ünnepi szentmisét Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök mutatta be. A szentmise záró mozzanataként indult útjára az a zarándokkereszt, amely Krisztusba és az Egyházba vetett hitünket és a katolikus hitben való egységet szimbolizálja. A kereszt a tervek szerint a az év folyamán minden plébániára eljut majd, ahol a hívek saját templomukban is megújítják hűségüket Krisztushoz és az Egyházhoz.

Egri Főegyházmegye:
Ternyák Csaba egri érsek október 11-én, csütörtökön a 10 órai szentmise keretében nyitja meg a Hit évét az egri bazilikában.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye:
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztora, Erdő Péter bíboros a Szentatya által Rómában összehívott püspöki szinóduson képviseli a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát és az egész magyar Egyházat. A főpásztor részt vesz a Hit évének XVI. Benedek pápa által celebrált megnyitó szentmiséjén is a Szent Péter-bazilika előtti téren október 11-én, csütörtökön délelőtt.
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében a Hit évének megnyitására egész napos papi találkozó keretében kerül sor október 11-én, csütörtökön Esztergomban, a Szent Adalbert Központban. A zártkörű eseményen a papok bekapcsolódnak a Rómában zajló liturgiába, meghallgatják Erdő Péter bíboros videoüzenetét, majd előadásokat hallgatnak meg a Hit évéhez kapcsolódó témákról, amelyek a tematikus év plébániai megünnepléséhez is segítséget nyújtanak.

Győri Egyházmegye:
A Hit Évének megnyitása alkalmából október 11-én, csütörtökön 18 órakor Pápai Lajos megyéspüspök és az egyházmegye papsága koncelebrált ünnepi szentmisét mutat be a győri székesegyházban.

Hajdúdorogi Egyházmegye:
Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök a nyíregyházi belvárosi görögkatolikus templomban nyitja meg a Hit évét október 13-án, szombaton a 18 órakor kezdődő virrasztás keretében.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye:
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek október 11-i kezdettel a heti bibliaórákat a II. Vatikáni Zsinatról, illetve a Hit évével kapcsolatos témákban tartja.
Az egyházmegyében október 21-én, missziós vasárnap nyílik meg hivatalosan a Hit éve: a főpásztor 16 órakor a kalocsai Szent József-templomban celebrál ünnepi szentmisét. A szentmise után a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény diákjai irodalmi zenés összeállítást mutatnak be a Credo hitigazságairól.


Miskolci Apostoli Exarchátus:
Orosz Atanáz püspök-exarcha október 14-én, vasárnap a miskolci Búza téri templomban a 10 órai szent liturgia keretében nyitja meg a Hit évét.

Pannonhalmi Területi Apátság:
A Pannonhalmi Területi Apátságban október 14-én, vasárnap 10 órakor nyílik meg a Hit éve a pannonhalmi bazilikában tartott szentmise keretében. Főcelebráns: Várszegi Asztrik püspök-főapát.

Pécsi Egyházmegye:
A Pécsi Egyházmegyében az október 13-án, szombaton a horvátországi Vocinba szervezett egyházmegyei zarándoklat keretében nyílik meg a Hit éve.

Szeged-Csanádi Egyházmegye:
„Fény a világnak, fény az egyháznak” címmel tart teológiai előadást a II. Vatikáni Zsinatról Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök október 17-én, szerdán 19 órakor a Gál Ferenc Főiskolán (Szeged, Dóm tér 6.) a Szent Imre Katolikus Egyetemi Szakkollégium meghívására.

Székesfehérvári Egyházmegye:
Október 10-én, szerdán az egyházmegye sajátságos és hagyományos ünnepén, Prohászka Ottokár születésének 154. évfordulóján nyitják meg a Hit évét a székesfehérvári Prohászka-emléktemplomban. Spányi Antal megyéspüspök szeretettel hívja az ország minden részéből a papokat és híveket a 16 órakor kezdődő előadásra, és az azt követő szentmisére 17 órára. A szentmise keretében a megyés főpásztor ünnepélyesen meggyújtja a „hit gyertyáját”, melynek lángját minden egyházközségnek, oktatási és központi intézményeinknek szeretné jelképesen átadni.
A délután programja:
16.00: Mózessy Gergely: Köszöntő
16.05: Baku Eszter: A Prohászka-emléktemplom építésének tervpályázata

Szombathelyi Egyházmegye:
Veres András szombathelyi megyéspüspök október 11-én, csütörtökön 18 órakor szentmise keretében nyitja meg a Hit évét az szombathelyi székesegyházban.

Váci Egyházmegye:
Beer Miklós váci megyéspüspök egyházmegyei zsinatot hirdetett, amely október 11-én, csütörtökön, a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulóján, a Hit Éve nyitónapján veszi kezdetét. A megyéspüspök 10 órakor celebrálja a zsinat nyitó szentmiséjét a váci székesegyházban.

Veszprémi Főegyházmegye:
Márfi Gyula veszprémi érsek október 20-án, szombaton 10 órakor a veszprémi Szent Mihály-bazilikában szentmise keretében nyitja meg a Hit évét a Veszprémi Főegyházmegyében. Ezen a napon folyamatos szentségimádás lesz a bazilikában, a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központban (Veszprém, Vár u. 31.) pedig a különböző pasztorális területek munkacsoportjai mutatkoznak be.


Elindult a hit éve honlapja

A Vatikánban ismertették a tematikus év programját
XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét. Június 21-én, csütörtökön a Szentszék sajtótermében mutatták be a hamarosan elkezdődő tematikus év programját. A sajtótájékoztatón felszólalt Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, valamint Graham Bell prelátus, a dikasztérium altitkára.
A hit éve általános válság korszakába illeszkedik bele, amely a hitet sem kíméli meg. A hit válsága drámai kifejeződése egy antropológiai válságnak, amelyben az ember magára maradt, és cél nélkül él a világban. Kortársaink közül sokan nem érzékelik Isten hiányát – mutatott rá beszédében Fisichella érsek. A hit éve tehát olyan útvonal, amelyet a keresztény közösség kínál fel mindazoknak, akik ismét szeretnének találkozni Istennel.
A főpásztor bemutatta a hit évének logóját, amely egy hullámokon ringó bárkát ábrázol az Egyház jelképeként. A főárboc egy kereszt, amelynek vitorláit dinamikus jelekkel Krisztus IHS monogramja alkotja. A vitorlák mögött a napot láthatjuk, amely a monogrammal együtt az Eucharisztiára utal.
Június 21-én elindult a hit évének többnyelvű honlapja, a www.annusfidei.va, amelyet a legújabb technológiák révén is el lehet érni. Itt megtalálhatók az év fontos eseményei, a Szentatya programja, az egyes püspöki konferenciák, egyházmegyék, mozgalmak és társulások kezdeményezései. Jelenleg olaszul és angolul működik, de hamarosan spanyol, francia, német és lengyel nyelven is olvasható lesz a weboldal.
Az esemény hivatalos, latin nyelvű himnusza is elkészült: refrénje fohász Istenhez, hogy mindnyájunkban növelje a hitet: „Credo, Domine, adauge nobis fidem”.
Szeptember elején jelenik meg több nyelven a lelkipásztori segédkönyv, amelynek címe: Hogyan éljük meg a hit évét? Célja, hogy elkísérje a plébániai közösségeket, és mindenkit, aki csatlakozni kíván a Credo-ban megvallottakhoz. A hit évének egyik célja ugyanis, hogy a Hiszekegy mindennapi imává váljon mindenki számára, mint az első keresztény évszázadokban.
Fisichella érsek felsorolta az év főbb időpontjait. Ezek közül néhány:
Október 11-én, csütörtökön kerül sor a Szent Péter téren az ünnepélyes megnyitóra, amely egyben megemlékezés a II. Vatikáni Zsinat 50 évvel ezelőtti megnyitásáról.
Október 21-én, vasárnap a Szentatya hat vértanút, illetve hitvalló boldogot iktat a szentek sorába.
2013. január 25-én, a római Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában szokásos ökumenikus szertartás különösen ünnepélyes lesz. Azért imádkoznak majd, hogy a keresztények a közös hit megvallása révén tartsák szem előtt az egység útját mint látható jelet a világ számára.
A vallási eseményeken túl nem hiányoznak majd a kulturális programok sem. 2013. február 7-től május 1-ig tekinthető meg az a kiállítás, amelyet az Angyalvárban rendeznek egyedülálló remekművekből, melyek Péter apostolt, Krisztus tanúját ábrázolják.
Jövő nyáron, június 22-én nagyszabású hangversenyt rendeznek a Szent Péter téren.
Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír


Október 11-én kezdődik a hit éve


Október 11-én kezdődik a hit éve; ez az időpont a II. vatikáni zsinat megnyitásának 50. évfordulója - jelentette be Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a plénum őszi rendes ülése után tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

Megemlítette, hogy 2013 első felében konferenciát is szerveznek ehhez kapcsolódóan, amelynek témája a II. vatikáni zsinat dokumentumainak, helyes értelmezésük bemutatása lesz. Mohos Gábor, az MKPK titkára elmondta: október 11-én Rómában, a Szent Péter-bazilikában és szerte a világon ünnepélyesen megnyitják a hit évét.

Ebben az esztendőben - tette hozzá - külön hangsúlyt kívánnak fektetni a katolikus hit tartalmának szélesebb körű és mélyebb megismertetésére a hívőkkel és minden érdeklődővel. Hozzátette: széles körben terjednek olyan nézetek, amelyeket tévesen a katolikus egyháznak tulajdonítanak, illetve az egyház tanításának téves értelmezésén alapulnak.

Megemlítette, hogy a püspöki konferencia hamarosan elindítja a hit évének magyar nyelvű honlapját, amelyen bővebb tájékoztatás található majd az egyes egyházmegyék programjairól, eseményeiről. A hit éve 2013. november 24-én zárul - tette hozzá. Mohos Gábor kiemelte: a püspöki konferencia pozitívan értékelte a kormány döntését, miszerint az idén egyházi fenntartásba került közoktatási intézmények fenntartóinak - az eddigiekkel ellentétben - nem kell három hónapon keresztül megelőlegezniük az intézmények fenntartási költségeit, hanem szeptember 1-jétől lehetőség nyílik arra, hogy a normatív támogatást előleg formájában igényeljék.
Mohos Gábor szólt arról: a Rio de Janeiró-i katolikus ifjúsági világtalálkozóval párhuzamosan, 2013. július 24-28. között Pécsett országos katolikus ifjúsági találkozót tartanak HungaRio elnevezéssel. (MTI)

Lap tetejére
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz