Mária Neve Solt

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Fontos tudnivalók

Plébánia
 

Szentségek

A Római Katolikus Egyház tanítása szerint a szentségek Jézus által alapított látható jelek, amelyek Isten kegyelmét nemcsak jelzik, hanem hatékony módon közvetítik is.
A következőkben segítséget szeretnénk nyújtani azoknak, akik a szentségek felvételére készülnek.

1. Keresztelés
"Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek”. (Mt 28,19-20)
“aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül," (Mk 16,16)

Mindenkit szeretettel fogadunk a keresztség kiszolgáltatása kapcsán. Kérjük a keresztelendő gyermek szüleit, hogy a keresztelés tervezett időpontja előtt legalább 2 héttel személyesen jelentkezzenek a plébánia hivatalban vagy a templomban. Ekkor lehetőség nyílik a keresztelés időpontjának rögzítésére. A keresztelés minden esetben természetesen ingyenes!
Akik más plébániához tartoznak, de Solton a Mária Neve templomban szeretnék gyermeküket megkereszteltetni, azoknak is lehetőségük van erre. Kérjük, hozzanak magukkal egy a lakóhely szerint illetékes plébános által kiállított keresztelési engedélyt.
Keresztszülő az lehet, aki katolikus, megbérmált, 16. életévet betöltött, alkalmas személy. /Egyházi Törvénykönyv – 874.kánon/ Ha valakinél valamelyik feltétel mégis hiányozna, akkor is részt vehet a keresztelőn, mint a keresztelés tanúja. Keresztszülő illetve keresztelési tanú hiányában is lehetséges a keresztelő. Nem katolikus (református vagy evangélikus) csakis egy katolikus keresztszülővel együtt, és csak mint a keresztség tanúja fogadható el. Amennyiben a választott és elfogadott keresztszülő nem plébániánk területén lakik, akkor a lakóhely szerint illetékes plébániáról keresztszülői igazolást kell hoznia.

2. Bérmálás
"A bérmálás szentsége jegyet hagy hátra, és a keresztény beavatás útján előrehaladó megkeresztelteket a Szentlélek adományával gazdagítja, és tökéletesebben kapcsolja az egyházhoz, megerősíti és szorosabban kötelezi őket, hogy szóban és tettben Krisztus tanúi legyenek, s a hitet terjesszék és védelmezzék." (CIC. 879.)
Bérmálkozó lehet az Érsek atya rendelete szerint, aki középiskola első osztályát befejezte, rendszeresen jár katolikus hitoktatásra, volt elsőáldozó és rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken.
Bérmaszülő az lehet – lásd keresztszülő.

3. Oltáriszentség (Eucharisztia)
„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.” (Jn 6,51) „…ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek.” (Jn 6,53) „Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital.” (Jn 6,55) „Én vagyok az élet kenyere.” (Jn 6,48)
Mi az Eucharisztia?
Az Úr Jézus Testének és Vérének áldozata, melyet azért alapított, hogy jelenvalóvá tegye az időben, egészen az Ő eljöveteléig a Kereszt áldozatát, és ezzel Egyházára bízta halálának és föltámadásának emlékezetét. Az egység jele, a szeretet köteléke; a húsvéti lakoma, melyben Krisztust vesszük, a lélek betelik kegyelemmel és megkapjuk az örök élet zálogát. (KEKK 271.)
Mi a jelentősége az Eucharisztiának az Egyház életében?
Az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az Eucharisztiában éri el csúcspontját Isten bennünket megszentelő tevékenysége és a mi iránta való tiszteletünk. Az Eucharisztia magában foglalja az Egyház minden lelki javát: magát Krisztust, a mi Húsvétunkat. Kifejezi és létrehozza az isteni élettel való közösséget és Isten népének egységét. Az Eucharisztia ünneplésével már most egyesülünk az égi liturgiával és elővételezzük az örök életet. (KEKK 274.)
Elsőáldozó lehet, aki legalább általános iskola 4. osztályába jár, rendszeresen jár katolikus hitoktatásra és rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken.

4. Bűnbocsánat szentsége - Szentgyónás
„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20,22-23)
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket.” (Mt 11,28)
Miért van a Kiengesztelődés szentsége a Keresztség után?
Mivel a Keresztségben kapott új kegyelmi élet nem szünteti meg sem az emberi természet gyöngeségét, sem a bűnre való hajlandóságot (a concupiscentiát), Krisztus megalapította ezt a szentséget azon megkereszteltek megtérésére, akik a bűnnel eltávolodtak tőle. (KEKK 297.)
Elsőgyónó lehet, aki legalább általános iskola 3. osztályába jár, rendszeresen jár katolikus hitoktatásra és rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken.
Gyóntatás időpontjai: vasárnap a szentmise előtt, hétköznap kérésre a misék előtt illetve után is.

5. Betegek kenete
"Beteg valaki köztetek? Hívassa az Egyház papjait. Imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer." (Jak 5,13)

Beteg, idős testvéreinket az ő vagy a családtagok kérésére látogatjuk meg otthonaikban. Sürgős, életveszélyes esetekben bármikor elmegyünk beteg testvéreinkhez.

6. Egyházi rend- Papság
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” (Lk 22,19)
„legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat” (vö. Jn 21, 16-17)

Jézus Krisztus az apostolok és a 72 tanítvány kiválasztásával látható szervezeti egyházat alapított, s rájuk bízta a Szentlélek vezetésével a megváltás művének folyatatását, az Isten országának hirdetését.
Kiszolgáltatója a püspök. Felvevője az a megkeresztelt férfi, akit az egyház alkalmasnak talál.
Az egyházi rend eltörölhetetlen karaktert adó szentség, ezért ismételt kiszolgáltatása nem lehetséges. Akit diakónussá, pappá, majd püspökké szentelnek, nem háromszor veszi föl ugyanazt a szentséget, nem is három szentséget vesz föl, hanem egyetlen szentséget három fokozatban.
A pápaság nem önálló fokozata az egyházi rend szentségének, hanem választás útján nyert hivatal. Szentségtanilag a pápa ugyanúgy püspök, mint bármely más püspök. Ezért hibás az, ha valaki „pápává szentelésről” beszél.

7. Házasság
"A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte." (Katolikus Egyház Katekizmusa 1601. pont)

A házasodni szándékozókat templomunk kitárt kapukkal várja. Kérjük a jegyeseket, hogy az esküvő tervezett időpontja előtt legalább 3 hónappal jelentkezzenek személyesen a plébánia hivatalban. Erre a találkozóra kérjük, hozzák magukkal keresztlevelüket, amennyiben nem plébániánkon keresztelkedtek, ill. a lakóhely szerinti plébános által kiállított engedélyt. A házasságkötés előtt a házaséletre felkészítő jegyesoktatáson kell résztvenni, a felelős lelkipásztor által meghatározott időpontban. Lehetőségeink szerint igyekszünk figyelembe venni a résztvevők igényeit. A jegyesoktatás helye a plébánia.
Templomi esküvőt köthet katolikus szertartás szerint a jegyespár, ha egyik félnek sincs előző érvényes egyházi házassága, legalább az egyikük katolikus vallású, betöltötték az állalmi hatóság által megkövetelt kort (nő 16 illetve férfi 18 év), egész életükre szólóan kötelezik el magukat a házasság szentsége mellett.
A közhiedelemmel ellentétben a házasságot nem a pap szolgáltatja ki a házasulandóknak, hanem a jegyesek szolgáltatják ki egymásnak. A pap vagy diakónus jelenléte kötelező előírás, de nem dogmatikai szükségszerűség, hanem egyházjogi rendelkezés.
Esküvői tanú számára a lakóhely szerint illetékes plébános által kiállított engedély szükséges.

Felnőtt korban is lehetőség van a szentségek felvételére (keresztelés, elsőáldozás, bérmálkozás) megfelelő felkészülés után, amit a plébános atyával kell egyeztetni.

Szentségeken kívüli szolgálatok:

Temetési ügyekben a plébániánkhoz tartozó híveink esetében vagyunk illetékesek. Más esetben szükséges a lakóhely szerinti plébános engedélye. A temetést a plébánián lehet személyesen bejelenteni.
Szép szokás Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan a Házszentelés. Kérésüket -előzetesen egyeztetve - szívesen teljesítjük.

Turistacsoportok, és magánszemélyek a templomot a sekrestyéssel egyeztetve bármikor megtekinthetik.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz