Mária Neve Római Katolikus Egyházközség Solt

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Bérmálkozás

Plébánia>> > Ifjúság>> > Hittanosoknak

Amit a bérmálkozóknak tudniuk kell

Itt találhatod azokat az alapfogalmakat, amiket a bérmálkozásra tudni kell...

Ugyanazokat az imákat nektek is tudni kell, mint az elsőáldozóknak,
azon kívül még az alábbi kérdésekre is választ kell adni!

1. Ki a Szentlélek? - A Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten, az Atyával és a Fiúval együtt.
2. Mikor szállt a Szentlélek az apostolokra? - Pünkösd napján.
3. Milyen jelek kísérték pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét? - A szél zúgása, lángnyelvek, a nyelvek adománya.
4. Mit jelzett a szélviharhoz hasonló zúgás? - Hogy a Szentlélek elsöpri a régit, és valami új kezdődik az Isten Országában.
5. Mit jeleztek a lángnyelvek? - Krisztus világossága fogja elárasztani a világot.
6. Mit jelzett az, hogy Péter beszédét a különböző népek megértették? - Hogy Jézus vallása nem nemzeti vallás, hanem egyetemes, görög szóval katolikus, minden nép számára való.
7. Miért jött el a Szentlélek? - Hogy a világ végéig az Egyház éltető lelke legyen.
8. Hogyan munkálkodik a Szentlélek az Egyházban? - A Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében, és a pásztori szolgálatban.
9. Mit felelt Péter, amikor hallgatói azt kérdezték tőle: "Mit tegyünk?" - "Tartsatok bűnbánatot és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztusban, így megkapjátok a Szentlélek ajándékát!"
10. Minek nevezzük a Szentlélek természetfeletti ajándékait? - Kegyelemnek.
11. Melyek Isten természetfeletti ajándékai?- Mindaz, ami a földi élet természetes velejárója: a levegő, a napsugár, virág, szeretet....
12. Miért kapjuk a természetfeletti, vagyis kegyelmi ajándékokat? - Azért, hogy Isten gyermekei lehessünk. Hogy minden helyzetben Istengyermeki módon tudjunk viselkedni.
13. Mi történik azzal, aki Isten nélkül akar élni és meghalni? - Megkapja, amit akart: örökké Isten nélkül fog élni. Ez a pokol.
14. Valóban Isten nélkül él e a Földön az, aki önmagáról ezt állítja? - A földön senki sem élhet Isten nélkül. Aki visszautasítja a természetfölötti adományokat, az is élvezi Isten természetes adományait.
15. Mi a kegyelem? - Természetfeletti ajándék. Isten élete bennünk.
16. Hányféle Isten kegyelme? - Kétféle: Megszentelő kegyelem és Segítő kegyelem.
17. Mit cselekszik Isten lelkünkben a megszentelő kegyelem által? - Megtisztítja lelkünket a bűntől és megszenteli. Gyermekévé fogad. A mennyország örökösévé tesz minket.
18. Mikor kapjuk meg először a megszentelő kegyelmet? - A keresztségben.
19. Meddig marad bennünk a megszentelő kegyelem? - Amíg halálos bűnt nem követünk el.
20. Mit cselekszik Isten a lelkünkben a segítő kegyelem által? - Megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat, és örömmel tölti be a szívünket, hogy a jót megismerjük és megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük.
21. Mivel szerezhetjük meg Isten kegyelmét leginkább? - Szentségekkel, szentelményekkel, imádsággal.
22. Mik a szentségek? - A szentségek látható jelei a kegyelemnek, mely által az isteni életben részesülünk.
23. Mely esetben hatékonyak a szentségek? - Csak akkor hatékonyak, ha magunk is azt akarjuk, amire kapjuk azokat.
24. Hogyan éltetik a szentségek az Egyházat? - Erősítik és kifejezik a hitet, dicsőítik Istent, megszentelik az embert, és építik az egyházi közösséget.
25. Hány szentség van? - Hét: 1. Keresztség, 2. Bérmálás, 3. Oltáriszentség, 4. Bűnbocsánat szentsége, 5. Betegek kenete, 6. Egyházi rend, 7. Házasság.
26. Mely szentségek törlik el a halálos bűnt és adják meg a megszentelő kegyelmet? - A keresztség és a bűnbocsánat szentsége.
27. Mire vállalkozik az, aki megkeresztelkedik? - Krisztus követésére.
28. Mi a Szentlélek ajándéka a megkeresztelkedő részére? - Aki megkeresztelkedik megkapja a Szentlélek legnagyobb ajándékát, gyermekévé és ezzel a mennyország örökösévé válik, valamint az Egyház tagja lesz.

29. Mi a bérmálás? - A bérmálás szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést.
30. Bérmáláskor a Szentlélek mihez ad erőt és küldetést? - Erőt ad és küldetést, hogy a bérmálkozó Krisztusnak élő tanúja legyen az Egyházban és a világban.
31. Ki bérmálhat? - Rendszerint püspök bérmál, megbízásból bármelyik felszentelt pap bérmálhat.
32. Hogyan bérmál a püspök? - A püspök felteszi a kezét a bérmálkozó fejére, homlokát kereszt alakban megkeni a krizmával és mondja: "N. vedd a Szentlélek ajándékának jelét!" Bérmálkozó: Ámen. Püspök: Békesség veled! Bérmálkozó: És a te lelkeddel!
33. A bérmálás szertartásában mi jelzi és eszközli a küldetést? - A kézrátétel és a fölkenés.
34. A Szentléleknek hány ajándékát sorolja föl a Szentírás? - Hetet: Bölcsesség, tudomány, értelem, jótanács, jámborság, erősség, Istenfélelem.
35. Miben segít a bölcsesség lelke? - Segít megérteni, hogy krisztusi módon kell megoldani életünket. Aki ezt megérti, az Krisztus világosságát fogadta be.
36. Miben segít a lelki erősség? - Lelki erőt ad a gyönge embernek, hogy képes legyen krisztusi módon élni.
37. Hogyan szoktuk kérni a bölcsesség és az erősség lelkét? - "Szentlélek Úristen, világosíts és erősíts meg engem!"
38. Miért nevezzük a bérmálást a krisztusi nagykorúság szentségének? - Mert a bérmálkozó most már nem csak a szülők iránti engedelmességből, hanem saját felelősségével vállalja a Krisztus-követést, és mert most már másokért is felelősséget érez.
39. Mivel keni meg a bérmálkozó fejét a püspök? - Krizmával, ami görögül kenetet jelent. A krizma balzsammal kevert faolaj.
40. Mit jelez a balzsam? - Azt, hogy a bérmálás megsegít bennünket a lelki romlás ellen.
41. Mit jelez az olaj? - Azt, hogy a bérmálásban az erősség lelkét kapjuk.
42. Ki bérmálkozhat? - Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült és elkötelezi magát a keresztény életre.
43. Milyen annak a bérmálkozása, aki nem kötelezi el magát a keresztény életre? - Annak a bérmálkozása szentségtörő, nem részesül a Szentlélek ajándékában.
44. Miért tanúskodik Jézus ellen, aki nem tiszta szándékkal bérmálkozik? - Mert élete azt a látszatot kelti, mintha a Szentléleknek nem lenne ereje. Pedig az ilyen bérmálkozó meg sem kapta a Szentlelket, mivel nem fogadta be.
45. Hogyan tehet tanúságot Krisztus mellett az, aki vétkezett? - Úgy, hogy bűnbánatot tart, és újra istengyermeki életre törekszik.
46. Mi a bérmaszülő kötelessége? - Hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és példával segítse.
47. Mit jelent az, hogy a bérmálás az élők szentsége? - Azt jelenti, hogy ezt a szentséget nem szabad halálos bűnnel fölvenni. Előtte gyónnunk és áldoznunk kell.
48. Miért kapunk bérmanevet? - Azért, hogy a szent példáját kövessük, közbenjárását kérjük.
49. Melyek a sarkalatos erények? - Az okosság, az igazságosság, a mértékletesség, a lelkierősség.
50. Mire hív meg Isten minden keresztény embert? - Az életszentségre, amely bármely élethivatásban megvalósítható.
51. Mit jelent a keresztény életszentség? - Krisztus követése a szeretetben.
52. Mik a jócselekedetek? - Jók azok a cselekedetek, amelyek Isten akaratával megegyeznek.
53. Mit alakít ki bennünk a jócselekedetek gyakorlása? - A jóra való készséget alakítja ki bennünk. Ezt nevezzük erénynek.
54. Mikor gyümölcsözőek cselekedeteink az üdvösségre? - Ha a megszentelő kegyelem állapotában, jó szándékkal tesszük.
55. Milyen kárt okozunk magunknak a halálos bűnnel? - Elveszítjük a kegyelmi életet, vagyis a megszentelő kegyelmet.
56. Ki követ el bocsánatos bűnt? - Aki kisebb dologban, vagy nem egészen tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.
57. Miért veszélyes a bocsánatos bűn? - Mert hajlamossá tesz a halálos bűnre.
58. Hányféle módon lehet részesülni Krisztus papságában? - Az általános papságban mjinden megkeresztelt részesül. Az apostoli papságban azok a férfiak, akik az egyházi rend szentségét felveszik.
59. Mondd el az Anyaszentegyház öt parancsolatát! - 1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

Lap tetejére
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz